พระอนาคามี

พระอนาคามี : พระอริยบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป

พระอนาคามี : พระอริยบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป

พระอนาคามี เป็นพระอริยบุคคลระดับที่ 3 ในพระพุทธศาสนา “อนาคามี” มีความหมายว่า “ผู้ไม่มาเกิดอีก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงความหมายของพระอนาคามีไว้ว่า หมายถึง พระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุอนาคามิผล มี 5 ประเภทด้วยกัน คือ
1. อันตราปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึ่ง
2. อุปหัจจปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานเมื่อจวนจะถึงสิ้นอายุ
3. อสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรนัก
4. สสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก
5. อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ (ชั้นสูงสุดในพรหมโลก)

 

พระอนาคามี

 

ผู้ที่จะเป็นพระอนาคามีต้องละ สังโยชน์ 5 ประการ (กิเลสที่ทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิด) ได้แก่ สักกายทิฏฐิ (ถือมั่น) วิจิกิจฉา (สงสัยในพระรัตนตรัย) สีลัพพตปรามาส (หลงใหลในศีล) กามราคะ (ติดใจในกามคุณ) และปฏิฆะ (ขุ่นเคือง)

ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ วิสาขเศรษฐี สามีของนางธัมมทินนา (พระธัมมทินนาเถรี) ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุอนาคามีทันที

 

พระอนาคามี

 

ผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า จากผู้อื่นแล้วบรรลุเป็นพระอนาคามี มีอยู่ด้วยกันหลายคน เช่น

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.