รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย

พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ พระนักพัฒนาที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงรายจากท่านว.วชิรเมธี

พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ พระนักพัฒนาที่ได้รับ รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย จากท่าน ว.วชิรเมธี

เชียงใหม่นิวส์ได้รายงานข่าวจากไร่เชิญตะวันว่า ที่นั่นได้มีพิธีมอบ รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2562 ปีที่ 7 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยพระเมธีวชิโรดม (หรือ ท่านว.วชิรเมธี) เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

 

 

การรับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงรายในปีนี้ มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งประเภทผู้ใหญ่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ  ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการนี้มานานร่วม 16 ปี แล้ว ทั้งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันท่านได้สนองงานพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในด้านการเผยแผ่ธรรมะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงรายในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากท่านเป็นคนเชียงรายโดยกำเนิด โดยภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 

รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย

รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย

 

พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้มีบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จำนวน 246 ราย เยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จำนวน 75 คน ผู้สนับสนุนชมรมดีเด่น 4 คน องค์กรดีเด่น 16 องค์กร รวมทั้งสิ้น 325 คน 16 องค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบรางวัลนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ผู้กระทำความดีเพื่อสังคม ในสาขาอาชีพต่าง ๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

ที่มา :

www.chiangmainews.co.th

www.77kaoded.com

http://region3.prd.go.th

ภาพ :

www.chiangmainews.co.th


บทความน่าสนใจ

ที่มาของ วันโกน วันพระ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ – ว.วชิรเมธี

มรภ.สงขลา ทำโครงการ ตามรอยพ่อ ปั้น นศ.จิตอาสา ฝึกความเป็นครู

5 หลักธรรมที่ภรรยาควรมีไว้ผูกใจสามี

สร้างสุขในชีวิตโดยการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ด้วยธรรมะ คำสอนของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนคิดบวกด้วยโยนิโสมนสิการ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.