ฆราวาสบรรลุธรรม

เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสงสัยเรื่อง “ฆราวาสบรรลุธรรมได้หรือไม่”

เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสงสัยเรื่อง ” ฆราวาสบรรลุธรรม ได้หรือไม่ “

ครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ตรัสถามปัญหาธรรมกับหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ” ฆราวาสบรรลุธรรม ได้หรือไม่” ว่า “หากเผื่อว่าไม่ได้บวชเป็นพระนี้ จะสามารถชำระจิตของท่านจนสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าค่ะ”

 

ฆราวาสบรรลุธรรม
ภาพจาก www.tnews.co.th

 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ถวายวิสัชนาว่า “อาศัยตามหลักฐานในพระคัมภีร์ ผู้ที่เป็นฆราวาสก็สามารถที่จะชำระจิตให้ถึงวิมุติความหลุดพ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น สมเด็จพระสุทโธทนะ พระพุทธบิดา พระองค์ก็ทรงสำเร็จพระอรหันต์ในขณะทรงเป็นฆราวาสอยู่ เพราะเมื่อได้ฟังเทศน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จอรหันต์ ทั้ง ๆ ที่ยังเป็นฆราวาสอยู่

“ในปัจจุบันนี้ คฤหัสถ์ที่ยังครองเพศอยู่ ก็สามารถที่จะปฏิบัติในทางจิต ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ รู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนา”   

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรัสถามว่า “หมายความว่าถ้าแม้ว่าเข้าถึงพระอรหันต์แล้ว ถ้าไม่บวชก็วางเบญจขันธ์ได้อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมเจ้าค่ะ”

 

ฆราวาสบรรลุธรรม
ภาพจาก www.prapaisee.com

 

หลวงพ่อพุธถวายวิสัชนาว่า “ตามพระคัมภีร์ก็ยืนยันอย่างนั้น แต่ถ้านำมาพิจารณาให้รู้แน่นอน และจะหาเหตุผลมาขัดแย้งก็อาจจะมีทาง เพราะในแง่ที่ขัดแย้งได้มีว่า โดยธรรมชาติของพระอรหันต์แล้วท่านจะวางเบญจขันธ์ คลายความยึดมั่นหมดกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ แม้อาสวะน้อยหนึ่งก็ไม่มีในจิตของท่าน อาจจะดำรงชีพอยู่จนกระทั่งอายุขัยก็ย่อมเป็นได้ ถ้าหามติมาขัดแย้งได้

” แต่ว่าคุณของความเป็นพระอรหันต์นั้น เป็นคุณธรรม หรือสัจธรรมที่สูง ซึ่งโดยหลักธรรมชาติของพระธรรมขั้นนี้แล้ว จะไปสิงสถิตอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ซึ่งถือเป็นร่างของชาวบ้านธรรมดาเป็นการไม่คู่ควรกัน จึงสามารถทำให้ร่างของฆราวาสผู้สำเร็จอรหันต์แล้วต้องสลายตัวไป อันนี้เป็นกฎความจริงของธรรมชาติในขั้นนี้

 

ภาพจากwww.tnews.co.th

 

”  ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับแร่ธาตุบางอย่างในโลกนี้ ในเมื่อมาพบกันเมื่อใดแล้วจะต้องมีปฏิกิริยาสลายตัว หรือเกิดธาตุใหม่ขึ้นมา ในกรณีเช่นนี้ธาตุแท้แห่งพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดอย่างแท้จริง เมื่อเกิดอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ธรรมดา จึงมีประสิทธิภาพหรือมีอำนาจที่จะทำให้ร่างกายของคฤหัสถ์สลายตัวลงไปได้ เพราะเป็นร่างที่ไม่ควรที่จะรองรับคุณธรรมของพระอรหันต์  “

 

ที่มา :

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา เรียบเรียงโดย ดำรงธรรม

ภาพ :

www.tnews.co.th

www.tnews.co.th

www.prapaisee.com


บทความที่น่าสนใจ

บรรลุธรรมทั้งครอบครัว เรื่องเล่าจาก พระเชตวัน

ธรรม (ชาติ) พาบรรลุธรรม เรื่องเล่าประสบการณ์ ของ พระนักปฏิบัติ ครั้ง สมัยพุทธกาล

มาติกมาตา อุบาสิกา ผู้บรรลุธรรม ก่อนพระภิกษุ

5 สิ่งที่ทำให้เกิด วินาทีบรรลุธรรม

นายพรานกุกกุฏมิตร บรรลุโสดาปัตติผล ด้วยอานิสงส์แห่งการปรนนิบัติเจดีย์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.