“บุโรพุทโธแห่งสยามประเทศ” วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด

“บุโรพุทโธแห่งสยามประเทศ” วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด

0

มหัศจรรย์บุโรพุทโธในเมืองไทย วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

0
ราว พ.ศ. 2496 เมื่อชาวบ้านตําบลศรีสมเด็จและใกล้เคียงทราบข่าวว่าหลวงปู่ศรีมหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) พระป่าผู้มีปฏิปทางดงามน่าเลื่อมใสจะธุดงค์ผ่านมาจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงปู่ศรีไปจําพรรษาที่ “วัดป่ากุง” ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างมานานหลายปี เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ชาวบ้าน
0
ด้วยแรงศรัทธาชาวบ้านจึงพร้อมใจกันบูรณะวัดป่ากุงขึ้นมาใหม่ทั้งหมด พร้อมกับร่วมกันบริจาคพื้นที่วัดเพิ่มอีกราว 300 ไร่ เพื่อเป็นธรณีสงฆ์และร่วมปกป้องผืนป่าร้อยเอ็ดไม่ให้สูญสิ้น
0
ราว พ.ศ. 2531 หลวงปู่ศรีมีโอกาสได้เดินทางไปสักการะมหาสถูปบุโรพุทโธ เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึง“คติจักรวาลในพุทธศาสนานิกายมหายาน” และเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงได้ปรารภว่า
0
“ถ้ามีโอกาสจะสร้างพระเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้บ้าง เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความถาวรมั่นคงของพระพุทธศาสนา ใครพังทําลายไม่ได้ง่าย ๆ สร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เดี๋ยวคนก็ทําลายได้”
0
วัดประชาคมวนาราม
0
เห็นคุณูปการที่จะก่อเกิดกับพุทธศาสนา ศิษยานุศิษย์จึงร่วมแรงร่วมใจ ก่อสร้าง “เจดีย์หิน” ขึ้นโดยจําลองแบบจากบุโรพุทโธ เกาะชวา แต่เปลี่ยนมาใช้ “หินทราย” แทนหินภูเขาไฟและย่อสัดส่วนลงมาให้สอดคล้องกับพื้นที่
0
เจดีย์หินตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมกว้างและยาว 40 เมตร ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป คล้ายทรงพีระมิดจํานวน 5 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยซุ้มประตูจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งนํามาจากประเทศอินโดนีเซีย เจดีย์หินทรายภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติสลักลงบนหินทราย และชัยมงคลคาถา ส่วนจุดสูงสุดเป็นเจดีย์หินทรายองค์ใหญ่ มีส่วนปลียอดเป็นทองคําน้ําหนัก 101 บาท ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสามารถเข้าไปสักการบูชาได้
0
มองหาโอกาสมาเยือน “เจดีย์หิน” บุโรพุทโธหนึ่งเดียวในสยามประเทศ แล้วคุณจะรู้ว่าแม้ขนาดและสัดส่วนของเจดีย์หินจะเล็กกว่าบุโรพุทโธ เกาะชวา แต่พุทธศรัทธาของคนไทยก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน
0
วัดประชาคมวนาราม
0
ที่มา : นิตยสาร Secret ปี 2558 ฉบับที่ 158 (26 ม.ค. 58) หน้า 44-51
คอลัมน์ : feature
ผู้เขียน/แต่ง : กองบรรณาธิการ
ภาพ : งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ ททท.
0

บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.