วัดป่าสาลวัน

วัดป่าสาลวัน ปฏิบัติธรรมสายวัดป่า

วัดป่าสาลวัน ปฏิบัติธรรมสายวัดป่า

0
วัดป่าสาลวัน เป็นวัดประเภทอรัญวาสีก่อตั้งโดยพระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม)
ศิษย์องค์สําคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)
ประทานนามว่า “ วัดป่าสาลวัน ” ซึ่งมาจากคําว่า “สาละ” แปลว่า ต้นรัง และ “วนะ” แปลว่า ป่า โดยตั้งชื่อตามลักษณะของวัดที่มีไม้เต็งรังเป็นจํานวนมาก
0
เมื่อปี พ.ศ. 2513 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เป็นเจ้าอาวาสท่านให้ความสําคัญกับการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นพิเศษ จึงมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมายังวัดป่าสาลวัน เพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับท่านอย่างล้นหลาม
0
แนวทางปฏิบัติ
ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
0
ระเบียบปฏิบัติ
● ปฏิบัติธรรมฟรี
● สวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม
● เตรียมเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน โดยปราศจากเครื่องหอม (ถือศีล 8 )
● ห้ามนําทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปมากนัก เนื่องจากไม่มีธรรมบริกรคอยอํานวยความสะดวก
● วัดป่าสาลวันรองรับผู้ปฏิบัติธรรมแบบพักค้างคืนในแต่ละครั้งได้มากที่สุด 200 คน
0
กิจวัตรปฏิบัติ
เมื่อเดินทางถึงวัดป่าสาลวัน ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียนที่อาคารปฏิบัติธรรม เก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อย จากนั้นเปลี่ยนเป็นชุดขาวสําหรับปฏิบัติธรรมสมาทานพระกรรมฐานพร้อมน้อมรับศีล 8 ตลอดระยะเวลาปฏิบัติธรรม
0
ไม่มีธรรมบริกรหรือพระวิปัสสนาจารย์ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมต้องฝึกปฏิบัติธรรมตามวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ดังนี้
0
เวลา
03.00 น. ตื่นนอนพร้อมปฏิบัติกิจธุระของตนเอง
04.00 น. สวดมนต์ทําวัตรเช้านั่งสมาธิ
05.00 น. ปฏิบัติเวยยาวัจจมัย คือทําความสะอาดวัด และบริเวณโดยรอบอย่างมีสติ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า โดยพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพียงมื้อเดียว ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเพียง 1 มื้อ หรือ 2 มื้อ (มื้อเพล) ก็ได้
9.00 น. ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิ รวมถึงอ่านหนังสือเพื่อศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
15.00 น. ปฏิบัติเวยยาวัจจมัยบริเวณวัดและโดยรอบอย่างมีสติ
17.30 น. สวดมนต์ทําวัตรเย็นพร้อมฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์
22.00 น. เข้านอนอย่างมีสติ
0
ปัจจุบันแม้หลวงพ่อพุธมรณภาพไปแล้ว แต่คําสอนและแนวทางการฝึกวิปัสสนา กรรมฐานของท่านยังคงเป็นวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ไปปฏิบัติธรรมสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
0
วัดป่าสาลวัน
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4425-6173
0
ที่มา : นิตยสาร Secret ปี 2558 ฉบับที่ 171 (10 ส.ค. 58) หน้า 90-91
คอลัมน์ : travel in peace
ผู้เขียน/แต่ง : ชลธิชา แสงใสแก้ว
ภาพ : วรวุฒิ วิชาธร
0

บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.