เวียนว่ายตายเกิด

ฟังธรรม: หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด – วศิน อินทสระ

ฟังธรรม: หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด – วศิน อินทสระ

หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด ผลงานที่ทรงคุณค่าของ อ.วศิน อินทสระ ปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกษามหามกุฎราช์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา ได้อธิบายถึงหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเก­ิด ตอบปัญหาที่คาใจคนหลายยุคหลายสมัยไว้เกือบทุกแง่มุม เช่น คนดีทำไมจึงมีชีวิตตกต่ำ ทำบุญละลายบาปได้หรือไม่ กรรมที่พ่อแม่ทำแต่ลูกเป็นผู้ได้รับ คนตายแล้วไปเกิดอีกเพราะอะไร เหตุที่บุคคลระลึกชาติได้ การเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดเมื่อใด เป็นต้น เพื่อเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่ความสว่างไส­วในปัญหาชีวิต เพราะรู้แจ้งว่า ผลทุกอย่างย่อมมีมาเพราะเหตุช่วยให้ตระหนั­กได้อย่างลึกซึ้งว่าการเกิดของเรามีความหมา­ย และจะพัฒนาศักยภาพแห่งความดีงามในตัวเราอย­่างมีเป้าหมายและเจริญงอกงามถึงขีดสุดได้อย่างไร

หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด ผลงานที่ทรงคุณค่าของ อ.วศิน อินทสระ ปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกษามหามกุฎราช์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา ได้อธิบายถึงหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเก­ิด ตอบปัญหาที่คาใจคนหลายยุคหลายสมัยไว้เกือบทุกแง่มุม เช่น คนดีทำไมจึงมีชีวิตตกต่ำ ทำบุญละลายบาปได้หรือไม่ กรรมที่พ่อแม่ทำแต่ลูกเป็นผู้ได้รับ คนตายแล้วไปเกิดอีกเพราะอะไร เหตุที่บุคคลระลึกชาติได้ การเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดเมื่อใด เป็นต้น เพื่อเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่ความสว่างไส­วในปัญหาชีวิต เพราะรู้แจ้งว่า ผลทุกอย่างย่อมมีมาเพราะเหตุช่วยให้ตระหนั­กได้อย่างลึกซึ้งว่าการเกิดของเรามีความหมา­ย และจะพัฒนาศักยภาพแห่งความดีงามในตัวเราอย­่างมีเป้าหมายและเจริญงอกงามถึงขีดสุดได้อย่างไร

ตอนหนึ่งในธรรมบรรยายชุดนี้ มีเนื้อความว่า เรื่องสำคัญยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ความเข้าใจเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกแง่ทุกมุม ทำให้ไม่ต้องน้อยใจในชะตาชีวิตของตน และไม่ริษยาความสุขของผู้อื่น เพราะได้เห็นแจ้งแล้วว่า ความทุกข์ รุ่งเรือง และล้มเหลวในชีวิตแต่ละคนนั้น เป็นผลพวงแห่งกรรมของตน หรือกรรมแห่งหมู่คณะของตนเป็นต้น

เครดิต: ธรรม ศาสนา

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.