วัดราชบพิธ

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาส วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 โดยจัดให้มีพิธีสถาปนาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และใช้พระนามว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1.ชื่อ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่
0
2.“พระพุทธอังคีรส” เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อต้นรัชกาลที่ 5 กระไหล่ทองคำเนื้อแปดหนัก 180 บาท เป็นทองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เมื่อยังทรงพระเยาว์ เดิมทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงนำพระพุทธอังคีรส ไปประดิษฐานที่พระปฐมเจดีย์ แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้นำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2415
 
3.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
 
4.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี
 
5.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นที่ตั้งของสุสานหลวงราชสกุลในรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่นอกเขตกำแพงมหาสีมาธรรมจักของวัดด้านทิศตะวันตก รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิ (กระดูก) และพระสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) เพื่อเป็นพระบรมราชูทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ ทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย แบบขอม และแบบโกธิค
 
6.พระเจดีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจดีย์ทรงไทยย่อเหลี่ยม ฐานคูหาประดับกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์ทั้งองค์ ยอดปลีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถึง 6,018 องค์ ลูกแก้วยอดปลีพระเจดีย์ทำด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบทอง เหนือฐานพระเจดีย์มีซุ้มโดยรอบ รวม 14 ซุ้ม
 
7.ที่ผ่านมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์) สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่ 11 และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขอบคุณที่มาจาก นิตยสาร Secret
ขอบคุณภาพจาก http://www.naewna.com

บทความน่าสนใจ
พระปุจฉา – วิสัชนาธรรม ระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.