พระธารณะปริตรคาถา

พระธารณะปริตรคาถา (แปล) สวดแล้วเป็นสิริมงคล

พระธารณะปริตรคาถา (แปล) สวดแล้วเป็นสิริมงคล

พระธารณะปริตรคาถา นี้เป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณที่รู้จักกันดีในหมู่พระสงฆ์พม่า  เชื่อกันว่าหากสวดบทนี้จะเกิดสิริมงคลและคุ้มครองป้องกันภยันตรายแก่ผู้สวดได้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

๑. พุทธานัง ชีวิตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตะราโย กาตุง ตถา เม โหตุ

อันพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใด ขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

๒. อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญานัง
อนาคตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง
ปัจจุบันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง
อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต

พระองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ ทรงมีพระญาณทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบันที่ม่มีเครื่องกระทบ ไม่มีการปิดกั้น ถดถอย ทรงเป็นผู้มีพระคุณ สมบูรณ์ด้วยพระญาณทั้ง ๓ ดังกล่าวแล้วนี้

๓. สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง
สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง
สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง
อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต

พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ กายกรรมทั้งปวง วจีกรรมทั้งปวง มโนกรรมทั้งปวงของพระองค์ ทรงมีพระญาณเป็นเครื่องนำ เป็นไปตามลำดับพระญาณ ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระญาณทั้ง ๖ ดังกล่าวแล้วนี้

๔. นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ นัตถิ ธัมมะเทสนายะ หานิ
นัตถิ วิริยัสสะ หานิ นัตถิ วิปัสสะนายะ หานิ
นัตถิ สมาธิธัสสะ หานิ นัตถิ วิมุตติยา หานิ
อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต

อันความเสื่อมลงของคุณธรรมทั้ง ๖ นี้ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ คุณธรรม ๖ นี้ได้แก่
– ความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรม ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
– ความเสื่อมถอยลงแห่งความเพียร ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
– ความเสื่อมถอยลงของวิปัสสนาญาณ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
– ความเสื่อมถอยลงของสมาธิ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
– ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหัตผล ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นผู้มีพระคุณ สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง ๑๒ ประการดังกล่าวแล้วนี้

๕. นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปผุฏฏัง นัตถิ เวคายิตัตตัง
นัตถิ พะยาวะฏะมะโน นัตถิ อัปปฏิสังขารุเปกขา
อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ
พุทธัสสะ ภะคะวะโตนะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง
นัตถิ ตะถาคะตัสสะ กายะทุจริตตัง
นัตถิ ตะถาคะตัสสะ วจีทุจริตตัง
นัตถิ ตะถาคะตัสสะ มะโนทุจริตตัง
นัตถิ อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง
นัตถิ อนาคตัง เสพุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญานัง
นัตถิ ปัจจุบันนัง เสพุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญานัง
นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
นัตถิ สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
อิมัง ธาระณัง อะมิตัง อะสะมัง
สัพพะสัตตานัง ตาณังเลณัง
สังสาระ ภะยะภีตานัง อัคคัง มหาเตชัง
อิมัง อานันทะ ธาระณะปริตตัง ธาเรหิ วาเรหิ ปริปุจฉาหิ
ตัสสะ กาเย วิสัง นะ กะเมยยะ อุทะเกนะ ลัคเคยยะ อัคคีนะ
ทะเหยยะ นานาภะยะวิโก นะ เอกาหาระโก นะ ทะวิหาระโก นะ
ติหาระโก นะ จะตุหาระโก นะ อุมมัตตะกัง นะ มุฬะหะกัง
มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา

การประพฤติไม่ดี ที่เรียกว่า กายทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริต ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เสด็จมาดีแล้ว เหมือนดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ

พระญาณที่เป็นไปในส่วนอดีต อนาคตและปัจจุบัน ซึ่งมีการปกปิด กีดกัน ถดถอย ไม่มีแก่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญทั้ง ๖  ประการ กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ที่ไม่มีพระญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามพระญาณ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

พระธารณะปริตรที่ได้สาธยายเป็นประจำนี้ ไม่มีอะไรเสมอเหมือน เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้กลัวภัยในวัฏสงสาร

ดูก่อนอานนท์ เธอจงท่องสาธยายพระธารณะปริตรนี้ จงสอนและให้สอบถามพระคาถาอันประเสริฐยิ่ง มีเดชมากนี้เถิด ผู้สวดมนต์นี้เป็นประจำ ไม่ตายด้วยพิษงู พิษนาค ไม่ตายในน้ำ ในไฟ เป็นผู้พ้นภัยนานา ใครคิดทำร้ายวันเดียวไม่สำเร็จ สองวัน สามวัน สี่วันก็ไม่สำเร็จ ไม่เป็นโรคบ้าฟุ้งซ่าน ไม่หลงสติ มนุษย์ อมนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถทำร้ายหรือเบียดเบียนได้

๖. ตัง ธาระณัง ปริตตัง ยถา กะตะมัง
ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต มหาชาลิตเต ปุคเค มหาปุคเค
สัมปัตเต มหาสัมปัตเต ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง

อันว่าพระธารณะปริตรนี้ ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร มีอานุภาพเหมือนพระอาทิตย์ ๗ ดวงขึ้นพร้อมกัน ในเวลาโลกาวินาศ มีฤทธิ์เดชเหมือนตาข่ายเหล็กกางกั้นภัยจากเทวดา นาคา ครุฑ ยักษ์ รากษส เป็นต้น สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำ ไฟ พระราชา โจร ศัตรูทั้งหลาย มีอานุภาพให้พ้นจากกัปทั้ง ๓ คือ โรคันตรกัป สัตถันตรกัปและทุพภิกขันตรกัป มีอานุภาพให้พ้นจากโรคต่างๆ ในขณะปฏิสนธิ คือเป็นใบ้ บอด หูหนวด เป็นบ้าฟุ้งซ่านและไม่ตกต้นไม้ ตกเขา ตกเหวตาย สามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้ ทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วก็เจริญเพิ่มพูนขึ้น สามารถกำจัดความมืด ให้เข้าถึงความสว่างได้

๗. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง สัตตังสะเตหิ สัมมา
สัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตัง
วัตเต อะวัตเต คันธะเว อะคันธะเว โนเม อะโนเม เสเว อะเสเว
กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธารระเณ
อัลลิ มิลลิ ติลลิ มิลลิ โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตัง คะมะหิ
ตะมังคะลัง

ดูก่อนอานนท์ พระธารณะปริตร อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๗๗ โกฏิ ตรัสไว้ว่า
– พึงทำประโยชน์ที่ดี ไม่พึงทำประโยชน์ที่ไม่ดี
– พึงนำมาซึ่งกลิ่นรสแห่งธรรมะที่ดี ไม่นำมาซึ่งธรรมะที่ไม่ดี
– พึงน้อมนำมาซึ่งจิตใจดี ไม่น้อมนำมาซึ่งจิตใจร้าย
– พึงสมาคมกับคนดี ไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดี
– พึงทำกายให้เป็นกายดี ไม่ทำให้เป็นกายร้าย
– พึงนำมาแต่การกระทำที่เป็นฝ่ายดี ไม่นำมาซึ่งการกระทำไม่ดี
– พึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งดี ไม่พึงหลับฝันร้าย
– พึงเห็นอดีตนิมิตที่ดี ไม่พึงเห็นอดีตนิมิตที่ไม่ดี
– ต้นไม้ที่ตายแล้ว สามารถฟื้นคืนมาได้ ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ก็ทำให้เจริญงอกงาม
– สามารถกำจัดความมืด ให้เข้าถึงความสว่างได้

๘. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง นะวะ นะ วุติยา สัมมา
สัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตัง
ทิฏฐิลา ทัณทิลา มันติลา โรคิลา ขะระลา ทุพพิลา เอเตนะ สัจจะ
วัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

ดูก่อนอานนท์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๙๙ โกฏิ ได้ตรัสแสดงได้ว่า พระธารณะปริตรนี้ช่วยให้
– รู้ความคิดร้ายของผู้อื่น
– แคล้วคลาดจากอาวุธ เครื่องประหารทุกชนิด
– สามารถทำให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
– กำจัดปัดเป่าอันตรายจากโรคต่างๆ ได้
– รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรง
– หลุดพ้นจากเครื่องจองจำ พันธนาการได้
ด้วยอำนาจแห่งสัจจะวาจานี้ ขอความสุขจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ.

 


บทความน่าสนใจ

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.