องค์กรเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

แนะนำ 12 องค์กรทั่วไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

12 องค์กรทั่วไทย สำหรับ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

เชื่อไหมคะว่า กำลังใจ ความรัก และความช่วยเหลือสามารถฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยทุกคนให้มีอาการดีขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงเห็นองค์กร มูลนิธิชมรมเพื่อผู้ป่วยมากมาย ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ป่วยเองและผู้ไม่ป่วย มาทำความรู้จัก 12 องค์กรเพื่อ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะกันดีกว่าค่ะ

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม,มะเร็งเต้านม

1. มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม  และดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ

กิจกรรม: ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและรณรงค์เรื่องการป้องกันแก่ประชาชน

ที่ตั้ง: ชั้น 9 อาคารว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2256-4774

อีเมล: info@qscbcfoundation.org

เว็บไซต์: www.qscbcfoundation.org

2. มูลนิธิถันยรักษ์

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยแก่แพทย์  เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค นักศึกษาแพทย์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม  และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองจากโรคร้าย

กิจกรรม: ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในรูปแบบของรถโมบายล์จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมให้แก่ประชาชนทั่วไป

ที่ตั้ง: ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0-2411-5657-9

3. ศูนย์พักพิงและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โครงการบ้านพิงพัก (Pink Park)

เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยและศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร  โดยปราศจากการแสวงหาผลกำไร  ดำเนินงานโดยทีมแพทย์  พยาบาล  จิตแพทย์  นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร  นักโภชนาการ  และอาสาสมัคร

กิจกรรม: ให้ที่พักแก่ผู้ป่วยและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกให้สตรีในชุมชนแออัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: ชั้น 9 อาคารว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2256-4774

อีเมล: info@qscbcfoundation.org

4. ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการวิธีดูแลคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ คือ  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม  ให้สามารถเผชิญปัญหาและมีชีวิตร่วมกับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม: จัดบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้คำปรึกษาดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วย

ที่ตั้ง: เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 0-2576-6074 – 6

5. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โครงการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

จัดตั้งขึ้นเพื่อหาอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมเย็บเต้านมเพื่อแจกผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

กิจกรรม: เย็บเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยมะเร็ง

ที่ตั้ง: อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 0-2860-1358, 08-0051-6556, 08-9493-4893

อีเมล: admin@inetfoundation.or.th

6. กลุ่มอาสาเพื่อนทอฝัน โครงการผลิตเต้านมเทียม

เป็นกลุ่มอาสาสมัครทำเต้านมเทียมเล็กๆที่ประกอบด้วย ผู้มีจิตอาสาและช่างเสื้อสตรีประสบการณ์สูงมาร่วมกันผลิต เต้านมเทียมทำมือคุณภาพดี  เพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยตัดเต้านมทั่วประเทศ

กิจกรรม: ร่วมบริจาคและขอรับเต้านมเทียมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สอนเย็บเต้านมเทียมด้วยตนเอง

ที่ตั้ง: 12/155 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์: ติดต่อคุณพาณี ตรีคุณา (คุณพา) 08-1206-8604,08-7828-7931

อีเมล: panee155@hotmail.com

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม,มะเร็งเต้านม

7. มูลนิธิกาญจนบารมี

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้  ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง  โดยเน้นการรักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งเป็นกองทุนสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรม: จัดคาราวานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 0-2965-9244

8. บ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  ปัญญา  และจิตวิญญาณ  ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

กิจกรรม: บริการข้อมูลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในชุมชนเป็นที่พักให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายแสงในโรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง: วัดศานติไมตรี 223/2 หมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์: 0-7721-1457-8

9. ชมรมมะเร็งและกลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เป็นสถาบันทางวิชาการ  เทคโนโลยี  และบริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งอย่างครบวงจร

กิจกรรม: จัดงานวันมะเร็งโลก อบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รับบริจาควิกผมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมหลักของกลุ่มได้เช่นกัน

ที่ตั้ง: เลขที่ 199 หมู่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์: 0-5433-5262-8 ต่อ 176

10. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย  การรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  พร้อมทั้งเป็นสถานฝึกอบรมบุคลากรระดับต่างๆด้านโรคมะเร็งในอนาคต

กิจกรรม: คลินิกระงับปวด บริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน งานพยาบาลให้คำปรึกษาโรคมะเร็ง

ที่ตั้ง: 405 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 0-4528-5610-5

11. กลุ่มจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี เกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป  เพื่อให้ความรู้และกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

กิจกรรม: ถักไหมพรม ดนตรีบำบัด (เล่นดนตรีและร้องเพลงคาราโอเกะ) ทำขนม โดยกลุ่มบุคลากรจิตอาสาในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆกับผู้ป่วยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี

ที่ตั้ง: เลขที่ 36 หมู่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 99 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์: 0-4220-7375-80 ต่อ 1520

12. กลุ่มมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

เกิดจากการรวมตัวของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

กิจกรรม: แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กายบริหาร สันทนาการ กายภาพบำบัด อาหารต้านมะเร็ง เน้นการดูแลสุขภาพกาย สวดมนต์–นั่งสมาธิเพื่อสุขภาพใจ และกลุ่มอื่นๆ เช่น อาชีวบำบัด และบริการตัดผม

ที่ตั้ง: เลขที่ 11/1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์: 0-3662-1800 ต่อ 310 และ 7448

ขอเพียงแค่ผู้ป่วยมีกำลังใจ  และรู้ว่าคุณไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง แต่ยังมีครอบครัว  คนรัก  และเพื่อนร่วมสังคมที่คอยเป็นกำลังใจและพร้อมจะช่วยเหลือเสมอค่ะ


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เหตุผลต้องรู้ ก่อนตรวจหายีน มะเร็งเต้านม

ประสบการณ์สุขภาพ : สาวใจสู้ รักษามะเร็งเต้านมให้หายขาด

4 ข้อเท็จจริง “มะเร็งเต้านม” ที่น้อยคนจะรู้

สูตรป้องกันมะเร็งเต้านม ฉบับใช้ได้ตลอดชีวิต

 

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.