แคปซูลความดันลบ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบ แคปซูลความดันลบ สำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบ แคปซูลความดันลบ สำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออันตรายกรณีเคลื่อนย้ายส่งต่อการรักษาผู้ป่วย อีกหนึ่งมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือ “COVID-19” รองรับสถานการณ์และความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ตระหนักถึงการป้องกันและเตรียมความพร้อม โดยได้จัดมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางคัดกรองตามนโยบายของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์และเพื่อความปลอดภัยสาหรับผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตั้งแต่การป้องกันและคัดกรองเพื่อให้ผู้รับบริการ และบุคลากรได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ในบริเวณที่จัดไว้ สาหรับเป็นพื้นที่คัดกรองก่อนเข้าอาคาร ซึ่งได้จัดเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermoscan) พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองซักประวัติ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร ณ บริเวณด้านหน้า และประตูผู้ป่วยฉุกเฉินของอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์, บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และบริเวณด้านหน้าศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ รวม 4 จุด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หรือเชื้อโรคอันตรายต่างๆ

แคปซูลความดันลบ

ทั้งนี้ คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ ร่วมกับ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 และคณะได้นำอุปกรณ์การแพทย์ ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตราย (Stretcher Isolation Chamber, Negative Pressure) มามอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จานวน 1 เครื่อง โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตราย เครื่องทันสมัยที่สุดและปลอดภัยที่สุดที่จะให้บริการในโรงพยาบาลภาครัฐ

สาหรับชุดแคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชือ้ อันตราย (Stretcher Isolation Chamber, Negative Pressure) เป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้น เป็นเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบ สาหรับใช้ในกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ อันตรายและอุปกรณ์ติดเชื้อไปยังพื้น ที่ที่ปลอดภัย ตัวเต็นท์แคปซูลมีลักษณะเป็นแบบครึ่ง
ทรงกระบอก

โดยผนังแคปซูลแบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีช่องถุงมือสาหรับช่วยในการจัดการผู้ป่วยหรือวัสดุ ภายในเต็นท์ทั้ง หมด 8 ช่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง พร้อมทั้ง มีแผ่นกรองอากาศสาหรับกรองอากาศก่อนเข้าภายในชุดเต็นท์แคปซูล ที่ทำงานด้วยระบบไหลเวียนอากาศ ประกอบด้วยพัดลมดูดอากาศ (Blower) เชื่อมต่อกับชุดกรองอากาศที่มีแผ่นกรองชนิด HEPA ที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.9995%

แคปซูลความดันลบ

โดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายในเต็นท์ผ่านชุดกรองอากาศ เพื่อรักษาระดับความดันภายในชุดเต็นท์แคปซูลให้เป็นความดันลบและปล่อยอากาศสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อันตรายสู่ภายนอก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะนำแคปซูลความดันลบ มาใช้งานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการในผู้ป่วยรายที่ติดเชื้อ อันตรายหรือเคสผู้ป่วยที่ต้องสงสัยต่อไป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือ COVID-19

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.