แสร้งว่ากุ้งราดผัดสะตอ จานเด็ดปรับสมดุลธาตุ

แสร้งว่ากุ้งราดผัดสะตอ

ประเทศสมุฏฐาน ผลกระทบแหงธรรมชาติ

ประเทศสมุฏฐาน เปนแนวคิดหนึ่งซึ่งใชระบุโอกาสเสี่ยงตอความแปรปรวนของธาตุอันมีสิ่งแวดลอมและดินฟาอากาศของถิ่นกำเนิดหรือถิ่นอาศัยมาเกี่ยวของ โดยบุคคลหนึ่งเมื่อกำเนิดขึ้นมาแลวสิ่งแวดลอม ณ สถานที่เกิดจะมีอิทธิพลตอสุขภาพทันที ขณะเดียวกันหากบุคคลนั้นยายถิ่นฐาน สภาพอากาศของสถานที่อาศัยก็จะเขามามีบทบาทแทน (ตองมีระยะเวลาในการอยูอาศัยไมต่ำกวาหกเดือน) โดยแบงกลุมประเทศสมุฏฐาน ดังตอไปนี้

ประเทศรอน คือ ภูมิประเทศที่มีภูเขาสูง เนินผา เชน ภาคเหนือของประเทศไทย มักเจ็บปวยดวยธาตุไฟ ตัวอยางเชน ระบบยอยอาหารไมดี เปนไขตัวรอนงาย เปนตน ผูที่อาศัยใน สิ่งแวดลอมดังกลาวควรปรับสมดุลธาตุดวยอาหารรสขม เย็น จืด เพิ่มในสำรับ

ประเทศอุน คือ ภูมิประเทศที่มีกรวดทรายเยอะ เปนสถานที่ที่เก็บน้ำไมอยู เชน จังหวัดทางภาคอีสาน ผูอาศัยในถิ่นนี้มักเจ็บปวยดวยธาตุน้ำไดงาย เชน มีปญหาเกี่ยวกับระบบขับถาย หอบหืด ฯลฯ ควรปรับสมดุลดวยอาหารรสเปรี้ยว ขม เมาเบื่อ เพิ่มในสำรับ

ประเทศเย็น คือ ภูมิ ประเทศที่มีฝนตกชุก มีโคลนตม เช่น ภาคใตและภาคกลางติดลุมแมน้ำ กลุมนี้มักเจ็บปวยดวยธาตุลม เชน มีอาการทองอืดเฟองาย วิงเวียนงาย เปนตน ผูอาศัยใน ถิ่นนี้ควรปรับสมดุลด้วยอาหารรสเผ็ดร้อนสุขุมเพิ่มในสำรับ

ประเทศหนาว คือ ภูมิประเทศที่เปนน้ำเค็ม มีโคลนตม ชื้นแฉะ เชน จังหวัดติดชายทะเล มักเจ็บปวยดวยธาตุดิน เชน เนื้องอก ผิวหนังเปอย ฯลฯ ควรปรับสมดุลดวยอาหารรสฝาด หวาน มัน เค็ม เพิ่มในสำรับ

ดังนั้นควรปรับรสอาหารใหเหมาะสมกับถิ่นอยูอาศัยเพื่อ ปองกันผลกระทบของธาตุจากสิ่งแวดลอม สำหรับฉบับนี้เลือกนำเสนอเมนู “แสรงวากุงราดผัดสะตอ” ความมันจากสะตอและเห็ดทอดชวยบำรุงธาตุดิน ส่วนรสเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศช่วยปรับสมดุลธาตุลม และรสเปรี้ยวของน้ำยำยังชวยดูแลสมดุลธาตุน้ำไดดีอีกดวย กลายเปนอาหาร สุขภาพจานอรอย แถมยังปรับสมดุลธาตุไดดี

แสร้งว่ากุ้งราดผัดสะตอ แสร้งว่ากุ้ง
แสร้งว่ากุ้งราดผัดสะตอ

แสร้งว่ากุ้งราดผัดสะตอ

ส่วนผสม (สำหรับ 2 ที่) เตรียม 40 นาที ปรุง 50 นาที

 • เห็ดนางฟาดำ 8 ดอก
 • สาหรายแผนสำหรับหอขาว 1 แผนใหญ
 • แปงทอดกรอบ 1/2 ถวย
 • น้ำเปลาสำหรับผสมแปงชุบทอด 1/4 ถวย
 • สะตอผาซีก 1 ถวย เห็ดเออรินจิหั่นเตา 1 1/2 ถวย
 • โปรตีนเกษตรหมูสับ แชน้ำใหนิ่มทอดกรอบ 1 ถวย
 • พริกชี้ฟาเหลืองกรีดเมล็ดออก 1/2 ถวย (4 เม็ด)
 • หอมเล็ก 1/4 ถวย
 • กระเทียม 1/4 ถวย
 • น้ำเปลาสำหรับผัดเครื่องแกง 1/4 ถวย
 • ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ
 • น้ำตาลทราย 1 ชอนโตะ
 • ผงปรุงรสรสเห็ดหอม 2 ชอนชา
 • น้ำมะนาว 1 ชอนชา
 • ใบมะกรูดซอยเสนเล็ก 1/4 ชอนชา
 • พริกชี้ฟาแดงกรีดเอาเมล็ดออก หั่นฝอย 1/4 ถวย

วิธีทำ
1. ตัดสาหรายกวางประมาณ 1 นิ้ว พันรอบๆ ดอกเห็ดใหแนนโดยเวนโคนเห็ดไว นำไปชุบแปงทอดกรอบที่ละลายน้ำแลวและนำไปทอดจนเหลืองกรอบ พักไว
2. โขลกพรกชี้ฟ้าเหลือง หอมเล็ก และกระเทียมรวมกันพอหยาบๆ พักไว
3. นำกระทะตั้งไฟพอรอนใสเครื่องที่โขลกลงไป เติมน้ำ ผัดจนสวนผสมเริ่มแหง ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย ผงปรุงรสรสเห็ดหอม เติมน้ำมะนาว คนใหเขากัน จึงใสสะตอ โปรตีนเกษตรที่ทอดไว ตามดวยเห็ดเออรินจิ ผัดจนสวนผสมสุก ใสใบมะกรูด พริกชี้ฟา และเห็ด พันสาหรายลงผัดพอเขากัน ปดไฟ ตักใสจานเสิรฟ

พลังงานตอหนึ่งหนวยบริโภค 305.20 กิโลแคลอรี
โปรตีน 12.90 กรัม ไขมัน 14.10 กรัม
คารโบไฮเดรต 28.00 กรัม ไฟเบอร20.90 กรัม