ไปสู่พระนิพพาน

“เราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น” พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทาง ไปสู่พระนิพพาน

“เราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น” พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทาง ไปสู่พระนิพพาน

การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ทำให้โลกใบนี้สว่างไสว เพราะได้รู้ถึงความจริงของโลก การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปเพื่อเป็นผู้บอกทาง ไปสู่พระนิพพาน แก่โลกนี้เช่นกัน

ครั้งพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พราหมณ์คนหนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า

“การที่พระองค์ทรงสอนบรรดาเหล่าสาวกอยู่เช่นนี้ สาวกของพระองค์บรรลุพระนิพพานทุกคนหรือไม่”

พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า

“ถึงแม้เราจะสอนสาวกทั้งหลายถึงเรื่องพระนิพพาน ก็มีคนจำนวนน้อยที่จะเข้าถึงพระนิพพาน”

พราหมณ์ทูลถามต่อว่า

“เป็นเพราะเหตุใดสาวกที่พระองค์ทรงสอนถึงไม่บรรลุพระนิพพานกันหมด ทั้งที่พระนิพพานก็มีอยู่ เส้นทางหรือวิธีก็มีอยู่ ผู้สอนก็มีอยู่”

พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า

“หากมีคนถามพราหมณ์ว่า กรุงราชคฤห์ไปทางไหน พราหมณ์อธิบายเส้นทางอย่างละเอียด แต่เขากลับเดินทางไปไม่ถูก ไปไม่ถึงกรุงราชคฤห์นั้น แล้วเป็นเพราะเหตุใดที่คน ๆ นั้นถึงไปกรุงราชคฤห์ไม่ถูก”

พราหมณ์จึงอุทานขึ้นว่า

“จะทำอย่างไรได้ ข้าก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น”

พระพุทธเจ้าจึงตรัสขึ้นว่า

“พราหมณ์ การมีอยู่ของพระนิพพาน ไม่ต่างจากกรุงราชคฤห์ที่ใคร ๆ ก็รู้ว่าเมืองนี้มีอยู่จริง เส้นทางที่ไปถึงเมืองนี้ก็มีอยู่ ผู้รู้เส้นทางก็มีอยู่จริง แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจในการอธิบายเส้นทาง สาวกของเราก็ไม่ต่างจากนักเดินทาง เราสอนพระนิพพาน บอกวิธีการไปถึงพระนิพพาน แต่ก็ยังไปถึงได้น้อย เราจะทำให้พวกเขาไปถึงพระนิพพา่นทั้งหมดได้อย่างไร เมื่อเราเป็นเพียงผู้บอกทาง”

การเข้าถึงพระนิพพานนั้น ขึ้นอยู่กับปัญญาของสาวก พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องพระนิพพาน บอกเส้นทางไปสู่พระนิพพานแก่สาวกทั้งหลาย แต่ที่ไม่สามารถไปถึงได้เพราะยังไม่ได้ละซึ่งอวิชชา หากละได้ซึ่งอวิชชาแล้ว ปัญญาที่จะนำไปสู่พระนิพพานก็จะเกิดขึ้น

 

ที่มา : หนังสือธรรมะของสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะเรื่อง รันเวย์สู่นิพพาน โดย กำธร เก่งสกุล

 

 

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

อุ้ม สิริยากร พุกกะเวส วันนี้ฉันคือ ผู้ปรารถนานิพพาน

Dhamma Daily : การต้องคอย ปรนนิบัติ คนในบ้านจะฉุดไม่ให้เข้านิพพานจริงหรือ

Dhamma Daily : เคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่กลับตัวได้ จะมีโอกาสเข้าถึง พระนิพพาน หรือไม่

ญาติพี่น้องนั้น สำคัญไฉน : จากพระพุทธเจ้าห้ามญาติสู่ข้อคิดที่ได้จาก เลือดข้นคนจาง

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

ท่านพุทธทาสภิกขุระงับ โรคหัวใจวาย และน้ำท่วมปอดด้วยธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า

บทสวดบารมี 30 ทัศ (แปล) สรรเสริญบารมีของพระพุทธเจ้า พร้อมที่มาบทสวด

ฤาจะถึงกาล? 5 อนาคตภัยของ ศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.