คำสอนเรื่องศีลของพระพุทธเจ้า

ถือศีลแล้วรวยจริงหรือ ? คำสอนเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าที่ไม่ควรมองข้าม

ถือศีลแล้วรวยจริงหรือ ? คำสอนเรื่องศีลของพระพุทธเจ้า ที่ไม่ควรมองข้าม

ชาวพุทธทราบกันดีว่า ศีล เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อให้คนทั้งหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข คำสอนเรื่องศีลของพระพุทธเจ้า ที่มีความน่าสนใจคือเรื่อง ศีลวิบัติ และ ศีลสมบัติ  ซีเคร็ตจึงขอหยิบยกเรื่องนี้นำมาทอดถ่ายเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จไปโปรดชาวเมืองปาฏลิคาม

 

พระพุทธเจ้าเสด็จแคว้นมคธ

ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เผยแผ่สัจธรรมไปยังดินแดนต่าง ๆ ในชมพูทวีปอย่างไม่ลดละ แม้จะทรงมีพระสาวกทั้งที่เป็นพระอริยบุคคล และพระภิกษุผู้เป็นเสขบุคคลจาริกไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประกาศหลักธรรมของพระองค์บ้างแล้ว

พระพุทธองค์เสด็จพร้อมด้วยพระสาวกมายังแคว้นมคธ จนถึงเมืองปาฏลิคาม ชาวเมืองปีติยินดีที่พระมหาบุรุษเสด็จมา ณ ที่แห่งนี้ ชาวเมืองต่างอาราธนาให้พระสมณโคดมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย พำนักยังอาคารที่พักภายในเมืองปาฏลิคาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจะเดินทางไปในรุ่งเช้า

 

คำสอนเรื่องศีลของพระพุทธเจ้า

ชาวเมืองปาฏลิคามจัดเตรียมสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า

ชาวเมืองพากันทำความสะอาด จุดตะเกียงให้แสงสว่าง ทั้งจัดเตรียมหม้อน้ำ และอาสนะสำหรับให้พระพุทธเจ้าประทับพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลาย และจัดเตรียมภัตตาหารไว้ถวายอีกด้วย

วันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกเดินทางมาถึงเมืองปาฏลิคาม ได้พำนักในอาคารที่พักอันจัดเตรียมไว้ดีแล้ว ชาวเมืองพากันถวายภัตตาหารที่ปรุงเป็นอย่างดี

พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานธรรมะอันลึกซึ้งที่พระองค์ทรงเห็นควรแล้วว่าเหมาะสำหรับชาวเมืองแห่งนี้คือเรื่อง “ศีลวิบัติ” (ผลที่ตามมาของคนไม่มีศีล) และ “ศีลสมบัติ” (ผลที่ตามมาของคนมีศีล)

 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องผลของคนไม่มีศีลและคนมีศีล

พระพุทธองค์ตรัสว่า “อุบาสกทั้งหลาย โทษของศีลวิบัติของผู้ไม่มีศีล มีด้วยกัน 5 ประการ 1. ผู้นั้นยังเสื่อมทรัพย์ (จน) 2. ชื่อเสียงที่ไม่ดีย่อมเป็นที่รับรู้ของคนทั้งหลาย 3. ผู้นั้นย่อมไม่มีใจกล้าที่จะเข้าพบปะสมาคม 4. ตอนตายตายอย่างไม่มีสติ 5. หลังจากตายไปแล้วย่อมเกิดในอบายภูมิ  แต่สำหรับศีลสมบัติของผู้มีศีลเป็นอย่างไร 1. เป็นผู้ไม่ปราศจากทรัพย์ (รวย) 2. ได้รับการชื่นชม มีชื่อเสียงที่เป็นยอมรับในทางที่ดี 3. กล้าเข้าพบปะสมาคมแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้มาจากชนชั้นที่สูงกว่าตน 4. ตายอย่างมีสติ 5. หลังจากตายไปแล้วย่อมเกิดในสุคติภูมิ”

ชาวเมืองพากันอนุโมทนา ได้แจ่มแจ้งในเรื่องศีล จิตเป็นกุศล ต่างน้อมนำธรรมะนี้มายึดปฏิบัติ

 

คำสอนเรื่องศีลของพระพุทธเจ้า

 

ศีล กำหนดความรวยและความจน

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ผู้ไม่มีศีลจะเสื่อมทรัพย์ (จน) ถ้าคนมีศีลจะผู้ไม่ปราศจากทรัพย์ (รวย)  ความจนและความรวยเป็นผลมาจากศีลจริงหรือ บางคนอาจเป็นคนมีศีล แต่ทำไมมีฐานะที่ยากจน แต่คนที่ประกอบอกุศลกรรมแต่กลับมั่งคั่ง อันนี้อาจตอบได้ว่าเป็นเรื่องของบุพกรรม (กรรมเก่า) ที่สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติ

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> ศีลทำให้รวยจริงเหรอ ? 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.