หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เทศนาโปรดหมอผีกันทรวิชัยให้หันมานับถือพระรัตนตรัย

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เทศนาโปรดหมอผีกันทรวิชัยให้หันมานับถือพระรัตนตรัย 

ตลอดระยเวลาที่ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เดินธุดงค์และเทศนาสั่งสอนผู้คน ท่านก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ธรรมต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ และเหนืออื่นใดคือให้สัตว์ทั้งหลายได้มีธรรมอันถูกต้องในการดำเนินชีวิต พร้อมชี้นำให้ปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพาน

ในปี พ.ศ. 2472 ทางราชการได้ประกาศว่าไม่ให้ประชาชนนับถือภูตผีปีศาจ ให้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะ แล้วก็ได้อาราธนาคณะของพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ให้ช่วยเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ละทิ้งลัทธิที่ไม่ควรและหันมานับถือพระรัตนตรัยแทน

 

 

การออกสั่งสอนประชาชนในครั้งนี้ หลวงปู่เทสก์ได้ร่วมเดินทางไปบ้านโจด ตำบลหนองบัวบาน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กับคณะของพระมหาปิ่น ปัญญาพโล แล้วต่อมาก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. 2474

ระหว่างพรรษานั้นเอง หลวงปู่เทสก์ได้ปราบหมอผีหญิงคนหนึ่ง ซึ่งตั้งตนเป็นผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้หายได้ ผู้คนจึงพากันนับถือมาก หลวงปู่เทสก์จึงไปเทศนาสอนให้ละทิ้งผีเสีย หลวงปู่สอนว่า

” ถือผีเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เป็นบุญ ถือเอาคุณรัตนตรัยไว้เป็นสรณะจึงเป็นบุญเป็นกุศล และได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาด้วย… ผีไม่เคยสอนให้ผู้ถือละบาป บำเพ็ญบุญ และรักษาศีลเลย มีแต่จะบอกให้เซ่นด้วยหัวหมูและเป็ดไก่เท่านั้น มันสอนให้เซ่นแล้วมันก็ไม่กิน แต่คนเป็นผู้ฆ่าสัตว์แล้วเซ่นผี เมื่อผีไม่กินคนก็เอามากินเสียเอง ผีไม่ต้องรับบาป คนเป็นผู้รับบาปแล้วผีจะมาช่วยอะไรเราได้

 

 

“… พระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่ได้ไปเกิดเป็นผี นิพพานแล้วทิ้งคำสอนไว้สอนคนให้ละความชั่ว บำเพ็ญแต่ความดี ทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น แล้วพระสงฆ์นำคำสอนนั้นมาสอนพวกเราตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ เราจึงได้รู้จักบาป บุญ คุณ โทษมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ มิใช่คำสอนของผี ”

เมื่อหมอผีหญิงได้รับฟังคำสอนนี้ก็ละทิ้งผีหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พร้อมกับชักชวนสามีซึ่งเป็นหมออาคมให้ละทิ้งไสยศาสตร์และหันมารับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่เทสก์แสดงธรรมจนชักนำให้คนมาสู่ทางที่ถูกต้อง

 

ที่มา : หลวงปู่เทสก์ อริยสงฆ์ผู้มีปณิธานแน่วแน่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรไกล โดย พรชนก ชาติชำนิ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

ภาพ : www.dhammajak.net


บทความน่าสนใจ 

ความตาย และ ผี ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คิด โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

มิจฉาทัศน์ สาเหตุทุกข์ โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส (ส.ชิโนรส)

ไม่มีถูกกับผิด มีแต่ ทุกข์กับพ้นทุกข์ – นิตยสาร Secret

สามลัทธิที่ขัดต่อหลักกรรมในพระพุทธศาสนา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เวลาคนพูดว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สำเร็จเพราะมารมาผจญนั้น มารคืออะไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.