เปลี่ยนแปลงชีวิต

“บุญ” เปลี่ยนแปลงชีวิต บทความธรรมะดี ๆ โดย ดร.สนอง วรอุไร

“บุญ” เปลี่ยนแปลงชีวิต บทความธรรมะดี ๆ โดย ดร.สนอง วรอุไร

ดร.สนอง วรอุไร ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างบุญบารมีไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่อง บุญสามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิต ของเราได้ ลองมาอ่านกันค่ะว่า ดร.สนอง วรอุไร กล่าวเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง

คำว่าชะตากรรมหมายถึงการทำอะไรก็ตาม คิด พูด ทำแล้ว มันจะถูกเก็บสั่งสมไว้ในดวงจิตอัตโนมัติ อันนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ พลังงานมันเก็บพลังงานอันนี้ได้ เหมือนเราเอาเหล็กไปวางไว้กลางแจ้ง ความร้อนจากดวงอาทิตย์มันก็เข้าสั่งสมในเหล็ก บุญก็แบบเดียวกัน เราทำอะไรแล้วนี่มันก็สั่งสมอยู่ในดวงจิต เพราะดวงจิตนี้เป็นพลังงาน แล้วก็ถ้าเราทำดี มันก็สั่งสมดีก็เป็นบุญ ถ้าเราทำไม่ดีอกุศลกรรม มันก็เป็นบาปสั่งสม

เมื่อจิตมันหลุดออกจากร่าง แล้วถูกพลังของบุญผลักดันมันก็ผลักดันไปสู่สุคติ มนุษย์ สวรรค์ พรหม แต่ถ้าบาปผลักดันอกุศลกรรม มันก็ผลักดันไปสู่ทุคติภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุกรกาย สัตว์นรก ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนไปถึงนรก ถามว่าศีล 5 ครบไหม ก็เขาไม่ครบเขาจึงไปเกิดเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์ ศีล 5 ข้ออย่าให้ขาดเพราะศีล 5 สามารถพัฒนาจิตให้เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามีได้

ตัวอย่างเช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านศีล 5 บริสุทธิ์ สร้างวัดพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวก เดี๋ยวนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีถูกพลังบุญผลักดันไปเกิดในชั้นดุสิต วิสาขาสร้างวัดบุพพาราม วิสาขาเป็นพระโสดาบัน ศีล 5 ข้อ มีลูกตั้ง 20 คน แล้วยังไปเกิดในดุสิตได้ เพราะฉะนั้นพลังของบุญก็ผลักดันไปสู่ที่ดี แต่พลังของบาป เช่น มีรัฐอิสระอยู่รัฐหนึ่งเขาเรียกว่า โกกาลิกรัฐ เศรษฐีที่นั่นสร้างวัดโกกาลิกการามไว้ที่นั่นแล้วก็ตายไป ลูกชายก็บวช เรียกว่า โกกาลิกภิกษุ ปรากฏว่าพระมหาโมคัลลานะ พระสารีบุตร มีอยู่ปีหนึ่งท่านพาพระภิกษุบริวารเดินธุดงค์ไป ไปถึงวัดนี้ก็พูดกับโกกาลิกภิกษุว่า “อย่าไปบอกชาวบ้านนะว่าเราทั้งสองคนนี้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า”

เจ้าอาวาสวัดโกกาลิกภิกษุก็รับปากก็มีสัจจะไม่บอกใคร จนกระทั่งวันออกพรรษาหนึ่งวันเดินไปบอกชาวบ้านชาวบ้านเลยไปเอาของดี ๆ ที่เก็บไว้มาถวายหมดเลย พระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตรไม่รับ เพราะว่าทานที่ชาวบ้านบริจาคไม่บริสุทธิ์ เพราะถูกบอกกล่าวว่าชาวบ้าน จากพระองค์นั้นก็ไม่รับ พระรูปนั้นก็โกรธพระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตร อย่างน้อยไม่รับก็ให้เราก็ยังดี อยากได้ก็ไม่เป็นไร พอปีที่ 2 พระมหาโมคคัลลานะและพระสารีบุตรก็มาที่วัดนี้อีก ตอนนี้ชาวบ้านรู้จักแล้วว่าท่านคือพระมหาโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ชาวบ้านเลยเตรียมของดี ๆ มาถวาย ปรากฏว่าพอถวายแล้วท่านทั้งสองเอากลับไปพระเชตวันหมด พระโกกาลิกภิกษุโกรธมาก แทนที่ท่านจะให้เรา กลับไปให้วัดเชตวันเป็นของกลางของสงฆ์

พระโกกาลิกภิกษุแจ้นธุดงค์ไปที่วัดพระเชตวันและฟ้องพระพุทธเจ้าถึง 3 ครั้ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้น แต่พระโกกาลิกภิกษุไม่เชื่อ กลับปรามาสผู้ทรงคุณธรรมสูง พระโกกาลิกภิกษุไม่เชื่อในที่สุดเกิดพุพองเป็นหนอง ไปนั่งอยู่หน้าวัดเชตวัน ชาวบ้านต้องเอาใบตองมารอง แตกเป็นปุ่ม ๆ พอตายแล้วก็ไปอยู่ในนรก

คนที่รู้จริงไม่ปรามาสสิ่งใดทั้งสิ้น คนที่มีสติสัมปชัญญะ  ถ้าเขาทำดีกับเราก็สาธุ เขาเป็นครูที่ดีให้เราทำตามแล้วเราก็จะดีเหมือนเขา ถ้าเขาทำไม่ดีก็สาธุ เขาก็เป็นครูสอนเราว่าเราอย่าทำตามเขา เราก็จะเป็นคนไม่เหมือนเขา

 

ถอดความ : สุขทุกวัน7วัน7กูรู ตอน วิธีสร้างเสริมบุญบารมี โดย ดร.สนอง วรอุไร 31 มี.ค. 60

ภาพ :  www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

สุญญตาทาน : ทานแห่งความว่าง ที่ไม่ต้องมี ผู้ให้ และ ผู้รับ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

การเป็นมนุษย์ ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ธรรมะหน้า เชิงตะกอน ของท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะที่เป็นสุข และถูกต้อง เป็นอย่างไร โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

โลกนี้มีแต่ คนบ้า บ้าบอ กันไปหมด แล้วใครคือ คนที่ไม่บ้า ใน มุมมองของท่านพุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาสภิกขุ สอนเรื่องครอบครัว ในแง่มุมที่ คิดไม่ถึง สำหรับ คนเกลียดวัด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.