วัดราชผาติการาม

อบรมสมาธิภาวนา ณ วัดราชผาติการาม

อบรมสมาธิภาวนา วัดราชผาติการาม

วัดราชผาติการาม ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานกรุงธนนอกจากเป็นวัดที่สวยงามและสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแล้วยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปปฏิบัติธรรมอีกด้วย

พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการามให้สมบูรณ์งดงาม เมื่อบูรณะเสร็จสิ้นก็ไม่ต้องการให้ความงดงามนี้ทรุดโทรมไปโดยไม่ก่อประโยชน์ จึงจัดโครงการ ธรรมสารปภัสสร ขึ้นเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสมาปฏิบัติธรรม

สาเหตุที่ใช้ชื่อว่าธรรมสารปภัสสรนั้น เพื่อต้องการระลึกถึงพระคุณของอดีตเจ้าอาวาสคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) และ พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) จึงนำฉายาของทั้งสองรูปมาตั้งเป็นชื่อโครงการทั้งนี้จุดประสงค์ของการเปิดให้ปฏิบัติธรรมก็เพื่อ

“เรามุ่งหวังคนที่มาอ่านใจตัวเองออก บอกใจตัวเองได้ใช้ใจตัวเองเป็น เห็นใจตัวเองชัด เพราะหากรู้จักใจตัวเองดีแล้ว ก็จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ให้ผิดขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย และศีลธรรม เมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมของเราก็จะสงบสุข”

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมความไม่สะอาด แต่หากได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมจะช่วยให้มนุษย์มีกายและวาจาสะอาดด้วยศีล ใจสงบด้วยสมาธิ และสว่างไสวด้วยปัญญา

กำหนดการปฏิบัติธรรม

จัดโครงการอบรมสมาธิภาวนาเดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์ – วันอาทิตย์แรกของทุกเดือน โดยรับครั้งละ 50 คนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

เสื้อขาว - กระโปรง ผ้าถุง หรือกางเกงขายาว (สีสุภาพ) ของใช้ส่วนตัว รองเท้าแตะ ยาประจำตัว และผ้าห่ม

ตารางปฏิบัติธรรม

เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ตารางปฏิบัติธรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ ทำวัตรเช้า - เย็น เดินจงกรมนั่งสมาธิ ฟังธรรม และสนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และฆราวาสผู้เป็นวิทยากร รวมทั้งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสมาธิควบคู่กันไป โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้

1. หลักการพื้นฐานของการทำสมาธิ

2. จุดเริ่มและวิธีการทำสมาธิ

3. ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

4. หลักกรรม

5. สมาธิกับการใช้งานและควบคุมอารมณ์

6. สมาธิในชีวิตประจำวัน

วัดราชผาติการาม

ปฐมเหตุแห่งพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก

ในอดีตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมักเสด็จฯมาทรงสดับพระธรรมเทศนาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) อดีตเจ้าอาวาส เป็นประจำทุกวันพระ หากครั้งใดไม่อาจเสด็จฯมาด้วยพระองค์เองก็จะมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าที่มาบันทึกเสียงกลับไปทุกครั้ง กระทั่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) เทศนาเรื่องพระมหาชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยู่หัวจึงทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนกภายในอุโบสถอีกด้วย


วัดราชผาติกรรม

ซอยราชวิถี 16 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 (เชิงสะพานกรุงธน)

พระกิติภูมิ ภูมิกิตฺติโก 09-9521-2398 คุณสมศรี ตรียานุวัฒน์ 08-1420-8235


บทความที่น่าสนใจ

“ธรรม” ได้ทุกเวลา ที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดพระธาตุดอยกองข้าว สถานปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ

ชมสถาปัตยกรรมสมัย ร.4 ที่ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.