รู้ยัง! ถ้าป่วย ตับแข็ง จะมี “อาการร้ายๆ” เหล่านี้ตามมา

ตับแข็ง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุที่เรารู้ๆ กันคือ การดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อมีอาการตับแข็งแล้ว ยังอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนส่งผลร้ายๆ ต่อสุขภาพอีกหลายอย่างตามมา

ตับแข็ง เกิดได้จากหลายสาเหตุสาเหตุที่พบบ่อยในประเทศไทยได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบซีเรื้อรัง สาเหตุอื่นๆ ที่พบรองลงไปได้แก่ การอักเสบของตับจากภาวะไขมันแทรกในตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ ยา สารพิษ โรคภูมิต้านตัวเองต่อตับ โรควิลสัน ภาวะดีซ่านเรื้อรัง ภาวะหัวใจวายเรื้อรัง พยาธิบางชนิด

สำหรับตับแข็งระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการ บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย คลื่นไส้ น้้าหนักลด แต่ถ้าตับแข็งเป็นมากขึ้นจะเริ่มแสดงอาการชัดเจน โดยเป็นผลมาจากการทำงานของตับที่เสียไปร่วมกับภาวะที่มีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นได้แก่ ตาเหลือง ตัวเหลือง คันตามตัว ท้องโต ขาบวม เลือดออกง่าย เป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนจากตับแข็ง

 1. เลือดออกในทางเดินอาหารจากเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารหรือแผลในกระเพาะ
  อาหาร
 2. ท้องโตเนื่องจากมีน้้าในท้อง
 3. อาการทางสมองเช่น ซึม สับสนหรือหลงลืมเนื่องจากมีของเสียคั่งในร่างกายหรือเกลือ
  แร่ในเลือดผิดปกติ
 4. เหนื่อยง่ายเนื่องจากภาวะความดันของเส้นเลือดในปอดสูงหรือโลหิตจาง
 5. ติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากการสร้างภูมิต้านทานจากตับลดลง
 6. มะเร็งตับ
 7. ไตวาย
 8. เลือดออกง่ายเนื่องจากการการสร้างสารที่ช่วยเลือดแข็งตัวลดลง เกล็ดเลือดต่้า
 9. ดีซ่านเนื่องจากตับไม่สามารถขับน้้าดี
 10. คันตามตัวเนื่องจากน้้าดีสะสมที่ผิวหนัง
ตับแข็ง

วิธีป้องกันตับแข็ง

 1. หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
 2. เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
 3. หลีกเลี่ยงการฉีดยาเสพติดเข้าเส้น
 4. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
 5. ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ
 6. ควบคุมน้้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
 7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่
ตับแข็ง

ข้อมูลจาก นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.