Sook Camp ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย Kids สนุก สุข Healthy ปิดเทอมใหญ่ หัวใจสร้างสรรค์

สสส. ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย กิน เล่น นอน อย่างมีสุขภาวะที่ดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย ทั้งในด้านการกิน การเล่น และการนอนอย่างถูกต้อง ภายใต้แนวคิด 3 เหลี่ยม สมดุล โดยจัดกิจกรรม Sook Camp ประจำปี 2566  “Kids สนุก สุข Healthy ปิดเทอมใหญ่ หัวใจสร้างสรรค์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

กิจกรรม Sook Camp ประจำปี 2566 “Kids สนุก สุข Healthy ปิดเทอมใหญ่ หัวใจสร้างสรรค์” เป็นโครงการภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวัยประถมศึกษา อายุระหว่าง 6 – 12  ปี มีสุขภาวะที่ดี ทั้งในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายผ่านการเล่น และการนอน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 วัน

สำหรับกิจกรรมวันแรกคือ “ กินดี มีความสุข เลือกได้ ปรุงเป็น”  เรียนรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็กวัยประถม ผ่านกิจกรรม ธงโภชนาการ ในการเลือกสัดส่วนปริมาณอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน กิจกรรมกินอะไรดี เพื่อเรียนรู้ในด้านปริมาณแคลอรี และสารอาหารสำหรับเด็กในวัยประถม ต่อด้วยกิจกรรมอาหารที่ควรเลือกและควรเลี่ยง โดยให้น้องๆ เรียนรู้ประโยชน์และโทษของอาหารจานต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ปิดท้ายด้วยการทำเมนูสุขภาพง่ายๆ เพื่อสอนเรื่องการล้างผักให้ถูกสุขภาพ และวิธีการอ่านฉลากบนซองผลิตภัณฑ์ต่างๆ

กิจกรรมวันที่สอง เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการออกกำลังกายผ่านการเล่น ภายใต้กิจกรรม Health Check – Up และ Brain Gym ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อวัด และส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของน้องๆ โดยจะมีการประเมินตนเองผ่านการวัดน้ำหนัก ส่วนสูง และกิจกรรมต่างๆ ตามหลักของกรมพละศึกษา ก่อนต่อด้วยกิจกรรม Brain Gym ที่ช่วยบริหารสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อไปพร้อมๆ กัน  ปิดท้ายด้วยกิจกรรมออกแบบวัสดุภายในบ้านให้กลายเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีการออกกำลังกาย แม้ไม่ได้ออกนอกบ้าน

สำหรับกิจกรรมวันสุดท้าย เคล็ดลับนอนหลับแบบสุขภาพดี เป็นเรื่องของการนอน การพักผ่อนที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก โดยจะให้น้องๆ เรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอน ผ่านกิจกรรมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการทำหมอน DIY การแบ่งปันไอเดียสำหรับการนอน รวมถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการนอนหลับ และการเลือกบทเพลงเพื่อช่วยให้นอนหลับได้อย่างมีคุณภาพ

เมื่อจบกิจกรรมสำหรับน้องๆ แล้ว ในวันสุดท้ายยังมีสรุปกิจกรรมให้กับผู้ปกครองโดย พญ. สาริษฐา สมทรัพย์ กุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอน และผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง ซึ่งความรู้และสิ่งที่ ค่าย Kids สนุก สุข Healthy ปิดเทอมใหญ่ หัวใจสร้างสรรค์ มอบให้แก่เด็กๆ  สามารถนำกลับไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมค่าย Kids สนุก สุข Healthy ปิดเทอมใหญ่ หัวใจสร้างสรรค์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ เฟซบุ๊ค SOOK หรือผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียล @SOOK

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.