ประทานคติธรรม

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

 

 

“ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว

พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้เมื่อกว่า ๒,๖๐๐ ปีก่อน ทรงถึงพร้อมด้วยพระชาติ มีพระกายลักษณะอย่างมหาบุรุษครบถ้วนเป็นอัศจรรย์ แต่ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือพระคุณ ด้วยเหตุแห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังให้ทรงบริบูรณ์ด้วย ‘พระปัญญาคุณ’ สามารถชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากพระทัย บรรลุถึงความสะอาดผ่องใสที่เรียกว่า ‘พระบริสุทธิคุณ’ แล้วจากนั้นไม่นานก็ได้ทรงเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนโลก ด้วยอำนาจแห่ง ‘พระมหากรุณาคุณ’ ครบถ้วนแห่งองค์คุณของความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอด ๔๕ พรรษาแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า ‘วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ’ แปลความว่า ‘สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด’ ดังนี้

ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรม หรือความปรุงแต่งในรูปและนาม ณ บัดนี้ แล้วจงฉุกคิดถามตนเองว่า ในขณะที่รูปและนามกำลังเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านได้อบรมเจริญปัญญา เป็นเสบียงแห่งอนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้ว ท่านกำลังมีความประมาทในชีวิต เผลอคิดไปว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกมากหรือไม่ ในเมื่ออันที่จริง ทุกคนไม่อาจทราบได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร

ชีวิตนี้สั้นนัก เพราะฉะนั้น ‘ความไม่ประมาท’ ณ ขณะปัจจุบัน จึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาทที่สั้นที่สุด แต่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคน

​ขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันนับเป็น ‘ปฏิบัติบูชา’ ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงคงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ.

 

 

ที่มา และ ภาพ www.facebook.com/SanggharajaOffice


บทความน่าสนใจ

3 คำถามชวนสงสัย สิ่งมหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นกับ พระพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา

ใครคือผู้เสนอให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญสากลของโลก

บทสวดมนต์ เนื่องใน วันวิสาขบูชา

จัดสวนสวย ด้วย 8 พรรณไม้ ใน พุทธประวัติ

Dhamma Daily : ปาฏิหาริย์ ใน พุทธประวัติ มีจริงหรือ

หญิงที่ คิดมุ่งร้าย ต่อ พระพุทธเจ้า ไม่ได้มีเพียงแต่นาง จิญจมาณวิกา เท่านั้น

เหตุผลที่ พระเทวทัต เกลียด พระพุทธเจ้า ตั้งแต่แรกพบ

พระพุทธเจ้าใน ภาษาคน ภาษาธรรม ถอดอัตตา ให้ไปสู่ วิมุตติ

4 พุทธวิธีการสอน ของ พระพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้า ผู้สอนให้ สาวก เข้าสู่ พระนิพพาน ไม่ได้

ครูทั้ง 6 ลัทธินอกศาสนา ร่วมสมัย กับ พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า กับ บัลลังก์ทั้ง 3 พระองค์คือ ผู้ครอง บัลลังก์แห่งเทวดา พรหม และพระอริยะ

ทำไม พระพุทธเจ้า ทรง แสดงของลับ แก่ เสลพราหมณ์ เรื่องน่ารู้จาก มิลินทปัญหา 

เรื่องเล่าวัน พระพุทธเจ้าลอยถาด ลงในแม่น้ำ ก่อนตรัสรู้

พระนางปชาบดีโคตมี สตรีผู้อภิบาล พระพุทธเจ้า มาตั้งแต่ ทรงพระเยาว์

พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่ พระพุทธเจ้า ทรงชมเชยว่าเป็น นักปราชญ์

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.